دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت دبیرخانه شیر

معرفی اتحادیه

معرفی اتحادیه

اتحاديه شركتهاي تعاوني كشاورزي دامداران استان اصفهان در سال 1366 تاسيس شد.

اعضاء اين اتحاديه تعداد 26 شركت تعاوني مي باشد كه 2 تعاوني در شهرستان اصفهان و24 شركت تعاوني در ديگر شهرستان هاي استان (هر شهرستان يك تعاوني ) قرار دارند و كل اعضاء تعاوني ها بالغ بر65000 نفر دامدار مي باشد.

 

محل اداري اتحاديه دامداران استان اصفهان در شهرستان اصفهان- خيابان جي- خيابان تالار قراردارد، و توسط هئيت مديره اي مركب از 5 نفر كه هر كدام نماينده يك تعاوني مي باشند و در انتخاب مجمع عمومي عادي توسط اعضا انتخاب مي شوند و به مدت 3 سال در هئيت مديره مي باشند. دو نفر بازرس هم كه منتخب مجمع مي باشند به مدت يكسال نظارت و بازرسي امورات اتحاديه راعهده دار مي باشند.

دستگاه دولتي ناظر بر عملكرد اتحاديه و شبكه تعاوني هاي كشاورزي دامداران: سازمان تعاون روستائي استان، وابسته به وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.

شبكه‌ تعاوني كشاورزي دامداران، كشوري است و هركدام از استان ها نيز ساختاري مشابه دارند و تمامي اتحاديه ها از ديگر استان ها، اتحاديه مركزي دامداران كشور را در مركز تشكيل داده اند كه ساختاري مشابه دارد.

بر اساس طرح سامندهي كه براي شركت هاي تعاوني كشاورزي توسط سازمان تعاون روستائي كشور ابلاغ شده است. سطح سواد اعضاء هئيت مديره تعاوني ها نبايد كمتر از ديپلم باشد. و مديران عامل هم حداقل ليسانس داشته باشند.

ضمنا اشكالات و موانعي كه براي عضويت جديد متقاضيان در تعاونيها وجود داشت با به روز شدن ارزش سهام و تمهيدات ديگري كه صورت گرفت، برداشته شد و هم اكنون هر كدام از تعاونيها كه متقاضي براي عضويت جديد داشته باشند، اين امكان وجود دارد.