دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت دبیرخانه شیر

معرفی اعضاء هیات مدیره

 

 مدیر عامل

    دکتر امیر زرگران

 

 

 رئیس هیات مدیره

حسین جهانبانی

 

 

 نایب رئیس هیات مدیره

محمود یاحقی

 

 

 عضو هیات مدیره

هاشم احمدی

 

 

 عضو هیات مدیره

خیرالله ریجنی

 

عضو هیئت مدیره

پیروز علوی نیا