دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت دبیرخانه شیر

اصلاح سیستم قیمت گذاری شیر خام کشور

%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1

ارائه طرح اصلاح سیستم قیمت گذاری شیر خام در مرکز اصلاح نژاد دام کشور و مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان پیرو قرارداد پژوهشی منقعد شده دانشگاه توسط اتحادیه دامداران استان اصفهان

1

2

3

4

6